O komori

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine osnovana je 4. maja/svibnja 2007. godine. Osnovni ciljevi osnivanja notarijata su rasterećenje sudskih procesa i ostvarivanje brzine, ekonomičnosti i pravne sigurnosti građana.  Članovi Notarske komore su svi notari s područja Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko koji su upisani u Imenik notara Notarske komore. Oni su zastupljeni u Skupštini Notarske komore koja vrši izbor Upravnog i Nadzornog odbora i predsjednika Notarske komore, te komisija i disciplinskih vijeća, predviđenih Statutom Notarske komore.

Predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine je:

                - Adem Jakupović, notar iz Unsko-sanskog kantona/županije.


Za predsjednicu Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrana je:

                - Anica Nakić, notar iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.

 

Za potpredsjednice/dopredsjednice Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrane su:

                - Jadranka Škarica, notar iz Tuzlanskog kantona/županije; 

                - Vesna Kreso, notar iz Kantona/Županije Sarajevo.

 

Za članice i članove Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                - Zdenko Puljić, notar iz Zapadnohercegovačkog kantona/županije; 

                - Katica Tadić, notar iz Kantona 10/Hercegbosanske županije; 

                - Mirsad Mesić, notar iz Unsko-sanskog kantona/županije; 

                - Ivo Oršolić, notar iz Posavskog kantona/županije; 

                - Ajda Kurić, notar iz Srednjobosanskog kantona/županije; 

                - Vesna Andrijanić, notar iz Zeničko-dobojskog kantona/županije; 

                - Nermina Pašić, notar iz Bosansko-podrinjskog kantona/županije; 

                - Jasmina Durmić-Mašić, notar iz Brčko Distrikta BiH.  

 

U Nadzorni odbor Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                - Marinko Jurčević, notar iz Srednjobosanskog kantona/županije (predsjednik); 

                - Muhamed Mustafić, notar iz Tuzlanskog kantona/županije (član); 

                - Hamo Masleša, notar iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (član). 

 

U Komisiju za statutarna pitanja Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                - Miloš Jovović, notar iz Kantona/Županije Sarajevo (predsjednik); 

                - Tomo Šimić, notar iz Zapadnohercegovačkog kantona/županije (član); 

                - Saliha Redžić, notar iz Zeničko-dobojskog kantona/županije (članica). 

 

U Komisiju za unapređenje notarske etike Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                - Zineta Džanbegović, notar iz Kantona/Županije Sarajevo (predsjednica);

                - Senada Kovačević, notar iz Tuzlanskog kantona/županije (članica),

                - Ankica Primorac, notar iz Zapadnohercegovačkog kantona/županije (članica). 

 

U Komisiju za stručno usavršavanje notara Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                -  Sefedin Suljević, notar iz Kantona/Županije Sarajevo (predsjednik);

                -  Jurica Musa, notar iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (član);

                -  Ahmed Hamidović, notar iz Tuzlanskog kantona/županije (član).